Gedragscode Vrijwillige Reddingsbrigade Bergen

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarige leden/deelnemers aan de activiteiten van de vereniging /stichting zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dicht-bijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij als vereniging voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen. 

De gedragsregels voor(vrijwillige) medewerkers:

1.   De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de

      minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.

2.   De begeleider onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de 

      minderjarige in zijn waardigheid aantast.

3.   De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan 

      functioneel noodzakelijk is.

4.   De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik 

      ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, 

      contacten en –relaties tussen begeleider en minderjarige tot 16 jaar zijn onder 

      geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend 

      gedrag.

5.   De begeleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat

      deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard

      ervaren zal worden. 

6.   De begeleider zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke

      zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes 

      waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer. 

7.   De begeleider heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen

      tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel

      grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door

      iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd. 

8.   Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze

      gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij

      verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen

      vertrouwenspersonen. 

9.   De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede

      zijn. 

10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de

      toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de 

      verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te

      handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur 

      aangewezen vertrouwenspersoon. 

2. Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en

    sanctiebeleid

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij: elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.); en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.