Wat je moet weten over de zee

WIND

Aflandige wind (landwind)

Wat is een aflandige wind ?

aflandig

Een aflandige wind is een windstroming die vanuit het land komt en zeewaarts gericht is.

Het gevaar van een aflandige wind is dat deze wind de bovenlaag van het zeewater vanaf het strand de zee in blaast. Deze bovenlaag noemt men de bovenstroom. De kracht van de bovenstroom hangt af van de kracht van de wind.

Door de kracht van de bovenstroom kan een zwemmer of iemand die gebruik maakt van een luchtbed of opblaasbootje gemakkelijk afdrijven de zee in. Het achterna zwemmen van een afgedreven drijfmiddel zoals een opblaasbal, krokodil of luchtbed enz. kan dan heel gevaarlijk worden.

Het terugzwemmen naar het strand zal moeilijker zijn dan de zee in, of soms onmogelijk zijn als men zelf niet goed kan zwemmen of een slechte conditie heeft.

Omdat de natuur geneigd is om alles in evenwicht te houden zal er weer water terugstromen naar de kust. Dit gaat dan via de zeebodem en deze stroming heet de onderstroom. Van deze onderstroom merkt men eigenlijk niets en deze is niet gevaarlijk.

Aanlandige wind (zeewind)

Wat is een zeewind? 

aanlandig2

Een zeewind is een windstroming die vanuit de zee (diverse richtingen) naar de kust waait.In dit geval zal de bovenstroom naar de kust gericht zijn. De kracht van de bovenstroom is ook nu weer afhankelijk van de sterkte van de wind. De richting van de bovenstroom wordt beiinvloed door de richting waaruit de wind waait waardoor de stroom en de golven niet recht op de kust staan, maar ook schuin op de kust gericht kunnen zijn.

Omdat door de bovenstroom het water naar het strand toestuurt, moet er ook weer water terugstromen de zee in. Dit gebeurt dan langs de bodem van de zee en deze stroming heet de onderstroom. Deze onderstroom kan bij een sterke zeewind en een stevige branding soms heel gevaarlijk zijn. Men stelt dan dat de zee sterk trekt.

Het trekken van de zee kan gevaarlijk zijn voor kinderen en baders als deze door een golf omver geworpen worden (vooral bij een sterke branding). Daarom is het zaak dat kinderen, baders en ouderen niet verder dan hun middel in het water gaan.

Hoge golven zijn vaak heel plezierig om er in te vertoeven en je door een omgerolde golf te laten voortstuwen. Maar pas wel op en houdt kleine kinderen stevig vast, want je weet maar nooit!

Bij een stormachtige wind en zware branding kan de Rode Bal gehesen worden en kunt u beter niet gaan zwemmen.

Zoper (zoperstroom)

Wat is een “zoper”?

Een zoper is een sterke stroming die ontstaat als de wind schuin vanuit zee of langs de kust waait. Hoe harder de wind waait, hoe sterker de zoper is. Deze zoper kan soms zo sterk zijn dat men er nauwelijks tegen in kan lopen, dus laat staan zwemmen.

Men kan dan het beste, met de stroom mee, schuin naar het strand zwemmen of lopen.

Een zoper is zeker erg gevaarlijk voor kleine kinderen.

Een eigenschap van een zoper is ook dat de stroming het zand langs de landzijde van de zandbank wegschuurt waardoor er een hoge afstap van de bank naar de zwin ontstaat.

BANKEN, ZWINNEN, MUIEN EN ZWINKUILEN

Banken, zwinnen, muien en zwinkuilen vormen de bodem van de zee voor de Bergense kust. Ze zijn altijd aanwezig, maar hun positie of afmeting kan dagelijks wijzigen.Zij ontstaan door de windrichting, windsterkte en de overige stromingen.

Banken

Wat zijn zandbanken?

Zandbanken zijn verhogingen van zand op de zeebodem. Voor het strand van Bergen hebben we drie rijen die vrijwel evenwijdig langs de kust lopen.

De vorm, breedte en lengte zijn vrijwel nooit gelijk aan elkaar.Aan de zeezijde loopt de hoogte langzaam op. Aan de strandzijde bevindt zich meestal een schuine opstap, deze opstap kan vaak wel een halve meter bedragen en kan gevaarlijk zijn voor kinderen en baders als men via de zwin naar het strand wil lopen.

Zwinnen

Wat zijn zwinnen?

Zwinnen zijn de diepere gedeelten tussen de rijen banken en ze liggen evenwijdig aan het strand. Het diepste gedeelte van een zwin is aan de strandzijde van de bank dus bij de afstap (opstap). De diepte van de zwin wordt bepaald door de hoogte van de waterstand in de zwin. Dit is een gevolg van de situatie van het getij (eb of vloed ) en de hoeveelheid water die door de wind wordt aangevoerd.Muien

Muien

Wat zijn muien?

Muien zijn de openingen tussen de uiteinden (koppen) van de banken onderling.

De breedte, de vorm en de diepte kunnen sterk van elkaar verschillen (1 meter tot tientallen meters). Doordat er door een mui veel water kan stromen kunnen er aan de koppen en een gedeelte van de zwinzijde steile kanten gevormd worden. Aan de zeezijde zal een mui weer vlak weglopen.In een mui kan een zeer sterke zeewaarts gerichte stroming ontstaan die voor baders, zwemmers en kinderen heel gevaarlijk kan zijn. Je kunt die stroming heel goed voelen en je merkt ook dat je in de richting van de zee getrokken wordt.

Hoe kan je een mui herkennen?

Muien zijn het best te herkennen als er golven zijn. Golven hebben de eigenschap dat ze breken op de banken. Je ziet dan de witte schuimmassa. Als je goed kijkt zie je plaatsen waar geen schuimmassa is of nauwelijks golven die breken. Daar is dan geen bank maar een dieper gedeelte, een mui. Ook kan je een mui herkennen doordat het water daar heel raar stroomt (rabbelig is).

grand_ave

Het is zaak om niet in een mui te zwemmen.

Wat te doen als je in een mui geraakt en afdrijft?

Probeer niet in paniek te geraken. Zwem parallel aan de kust tot je merkt dat je uit de muistroom bent en tracht dan schuin in de richting van het strand te zwemmen. Probeer ook af en toe eens te peilen of je eventueel de bodem kunt voelen zodat je wat kan uitrusten. Zwem zo rustig mogelijk om je krachten te besparen, dan houdt je het langer vol. Trek desnoods de aandacht van anderen zodat ze je kunnen helpen.

muistroom

Zwinkuilen

Wat zijn zwinkuilen?

Zwinkuilen zijn of ook wel noordwindsgaten zijn diepere gedeelten in een zwin die kunnen ontstaan door stromingen in de zwin en bepaalde windrichting. De grootte van zwinkuilen en diepte kunnen sterk verschillen. Deze zwinkuilen kunnen een veilige loop door een zwin voor kinderen en baders erg verstoren.

HET GETIJ

Wat is het getij?

Onder het getij verstaan we de dagelijkse stijging en daling van de zeewaterspiegel met daarbij het gevolg van het smaller of breder worden van het strand. De stijging van de waterspiegel noemen we vloed en de daling eb.

De stijging of daling van de waterspiegel kunnen we zelf ervaren als we een hele poos op het harde strand zitten en de waterlijn in de gaten houden. Het water komt naar ons toe of gaat van ons weg.

Vloed

Wat is vloed?

Vloed is een verhoging van de waterspiegel die ontstaat doordat de vloedberg, welke uit de Atlantische oceaan komt en door het Kanaal stroomt en verder langs onze kust, in Noord-Oostelijke richting. Er loopt hierdoor een vloedstroom van Zuid naar Noord. De hoogste waterstand noemen we vloed. De vloed heeft ca 4,5 uur nodig om bij Bergen zijn hoogste punt te bereiken. Daarna zakt het water weer.

Als vloedberg bij Bergen komt dan loopt het over de banken door de muien en komt het strand op.Op de eerste bank die bij eb droog lag staat later een waterhoogte van ongeveer 1 meter.

Deze situatie kan gevaarlijk zijn voor kinderen die eerst op een droge zandbank speelden en dan via een afstap en door een diep zwin naar het strand moeten proberen te komen. Zeker als zij niet kunnen zwemmen. Het is dus een belangrijke taak van de ouders om hun kinderen vroegtijdig van de bank af te halen als het vloed gaat worden.

Eb

Wat is eb?

Eb is de verlaging van de waterspiegel en de terugtrekking van het water. Er ontstaat een ebstroom die nu van Noord naar Zuid stroomt.De laagste waterstand noemen we eb. De tijdsduur tussen vloed en eb duurt ca. 8 uur

Het water loopt via de banken weer naar zee en daarna kiest het water zijn weg door de muien.

Er ontstaat nu een gevaarlijke situatie voor zowel baders als zwemmers als voor mensen die op een drijfmiddel liggen. Men kan door de stroming in de mui naar zee afdrijven. De muistroom kan zo sterk zijn dat je er niet meer tegen in kan zwemmen. Het kan nog verergeren als er ook nog een aflandige wind waait

ENIGE NUTTIGE TIPS

 • Lees altijd wat er op de informatieborden staat
 • Let op de naam van de strandafgang
 • Onthoudt de naam van het strandpaviljoen en de afbeelding op de verdwijnpaal
 • Vraag om informatie over de zee en de eventuele gevaren
 • Ga niet verder in zee dan strikt noodzakelijk is
 • Wees altijd op je hoede en let op waarschuwingen en vlaggen
 • Ga liever niet alleen zwemmen
 • Meld je af bij jouw familie of bekenden
 • Zwem nooit achter afdrijvende voorwerpen aan
 • Ga niet met een volle maag of oververhit het water in
 • Blijf niet te lang in het water en voorkom daardoor onderkoeling
 • Breng anderen door jouw toedoen niet in gevaar en geef altijd het goede voorbeeld